Prawo pracy, kadr, ubezpieczeń społecznych i aspekty regulacji prawnych ochrony danych osobowych – ABI/IOD

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem  spotkań w trakcie studiów jest budowanie pełnej świadomości ich uczestników, która dotyczy przede wszystkim znajomości podstawowych regulacji prawnych. Pragniemy nieustannie zwracać Państwa uwagę na ich zakres i obszar, a tym samym – na praktyczne stosowanie się do zapisów znajdujących się w kodeksie pracy i ustawie o ochronie danych osobowych. Przedmiotowe – kompleksowe studia podejmują więc nie tylko tematykę zmian oraz nowych obowiązków pracodawców, wynikających ze zmian w obowiązujących ustawach od 2015 i 2016 r.

Starają się również wkroczyć w obszar przyzwyczajeń i stereotypów, które bardzo często stają się przyczyną nieprawidłowego i niezgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa – w szczególności na szczeblu relacji pracodawca-pracownik – kontrola GIODO. Zarówno wiedza, jak i doświadczenie przekonują nas o tym, iż respektowanie wszystkich zapisów znajdujących się w kodeksie pracy i ustawie o ochronie danych osobowych, nie oznacza wydatków oraz ograniczenia dla firmy. Wręcz przeciwnie – oznacza przede wszystkim budowanie trwałych, opartych na lojalności i zaufaniu relacji z pracownikiem, jak również jest częścią inwestowania w dalszy rozwój prowadzonej działalności.

Każdy Administrator Danych (a więc każdy pracodawca) ma obowiązek powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych), którego rolą jest nadzór nad ochroną danych osobowych w firmie, chyba że sam wykonuje przypisane ABI-emu obowiązki.

Obowiązek ten wynika z art. 36 a ustawy o ochrony danych osobowych.

Przepisy o ochronie danych osobowych  nakładają  na pracodawców szereg obowiązków związanych m.in. z informowaniem kandydatów do pracy oraz pracowników w przypadku zbierania od nich danych osobowych, treścią umów dotyczących świadczenia usług administracji kadrowo - płacowej oraz archiwizacji dokumentów, przekazywaniem danych m.in. w ramach międzynarodowej korporacji. Ustawowe obowiązki obejmują też zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych klientów np. w celu marketingowym, zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji czy też prowadzenia windykacji, ale również zapoznanie osób mających dostęp do danych osobowych  z przepisami ustawy.

Wyznaczenie na stanowisko ABI osoby, która nie dysponuje odpowiednią wiedzą dotyczącą przepisów o ochronie danych osobowych stanowi naruszenie przepisu art.36a ust.5 pkt 2 ustawy oraz może przyczynić się do narażenia firmy na odpowiedzialność karną w wymiarze nawet  3 lat pozbawienia wolności. Co roku polskie sądy skazują kilkadziesiąt osób stwierdzając naruszenie przez nie przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych.

Adresaci studiów:
Grupą docelową studiów podyplomowych są pracownicy działów kadr i płac w przedsiębiorstwach oraz organach administracji publicznej - zarówno osoby początkujące, jak też doświadczeni pracownicy chcący ugruntować wiedzę w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, ochrony danych osobowych, kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. Szczególnie zachęcamy osoby, które w imieniu pracodawcy przygotowują związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy dokumenty oraz odpowiadają w imieniu pracodawcy za dopełnienie związanych z tym formalności czy obowiązków informacyjnych względem pracownika.

Program:

 1. Zagadnienia ogólne prawa pracy
 2. Stosunek pracy i czas pracy
 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce. 
 4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy i ich ochrona
 5. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych
 6. Odpowiedzialność pracowników i pracodawców
 7. Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 8. Pozapłacowe świadczenia pracownicze
 9. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych
 10. Europejskie prawo pracy
 11. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 12. Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych
 13. Dokumentacja kadrowa
 14. Analiza rynku pracy
 15. Układy i porozumienia zbiorowe pracy
 16. Świadczenia długo i krótkoterminowe
 17. Ochrona danych osobowych i przetwarzanie informacji
 18. Zadania i kompetencje Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych
 19. Seminarium zaliczeniowe (praca końcowa).

Sylwetka absolwenta studiów:

Po zakończeniu studiów podyplomowych Uczestnicy będą przygotowani do samodzielnego wykonywania obowiązków ABI/IDO, w szczególności do:

 • Przeprowadzenia audytu i sprawdzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz zgłoszenia do rejestru GIODO podmiotów wykonujących zadania ochrony danych.
 • Opracowania polityki bezpieczeństwa.
 • Opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Zredagowania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Sporządzenia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Właściwego reagowania w toku kontroli GIODO.

Zgłębienie zagadnień prawa pracy, kadr, płac i ubezpieczeń społecznych -  zwłaszcza po zmianach Kodeksu Pracy obowiązującego od 2016 r. - umożliwi Uczestnikom podjęcie pracy w strukturach działu kadr lub na stanowiskach samodzielnych specjalistów ds. kadr i płac. Program studiów stanowi świetne repetytorium wiedzy dla już aktywnych specjalistów z zakresu kadr  i płac.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Uwaga!!!
4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano oficjalne teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie znajdzie bezpośrednie zastosowanie od 25 maja 2018 roku, natomiast na implementację dyrektywy i wydanie odpowiednich ustaw krajowych państwa członkowskie mają czas do 6 maja 2018 roku.


Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Reforma ma pozwolić obywatelom UE i przedsiębiorcom na czerpanie maksymalnych korzyści z tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych osobowych i poszanowaniu prawa do prywatności.


Inspektor Ochrony Danych -  zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Rozporządzenie zastępuje Administratora Bezpieczeństwa Informacji określeniem Inspektora Ochrony Danych.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.