Zarządzanie w ochronie środowiska*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 160

Cel studiów:
Celem studiów jest  zapoznanie z zagadnieniami zapobiegania zanieczyszczeniu oraz zarządzania ochroną środowiska, a w tym z metodami działania prowadzącymi, przez lepsze wykorzystanie surowców i energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, do wyższej efektywności w funkcjonowaniu i dokonaniach organizacji. Duży nacisk zostanie położony na rozwijanie praktycznych umiejętności identyfikowania i interpretacji regulacji prawnych dotyczących środowiska.

Uczestnicy:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Ta wyspecjalizowana dziedzina to zawód przyszłości. Absolwenci naszego kierunku mogą zostać niezależnymi specjalistami, ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy.

Program:

 1. Podstawy prawne ochrony środowiska (Dyrektywy ogólne UE i KE dotyczące ochrony środowiska; Polskie ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska;  Normy ISO dotyczące ochrony środowiska; Podstawy prawne w zakresie charakterystyki energetycznej budynków i budowli, oszczędności energii; Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami; Decyzja środowiskowa w postępowaniu administracyjnym).
 2. Polityka ekologiczna (Zagrożenia ekologiczne; Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko (OOS).
 3. Gospodarka energetyczna i odnawialne źródła energii (Odnawialne źródła energii (OZE); Doradztwo w zakresie gospodarki energetycznej).
 4. Gospodarka przestrzenna w ochronie środowiska.
 5. Gospodarka odpadami( Klasyfikacja i właściwości odpadów; Organizacja systemów zbiórki i transportu odpadów; Organizacja składowania odpadów komunalnych; Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; Nowoczesne tendencje technologiczne  w gospodarce odpadami).
 6. Gospodarka wodno – ściekowa  ( Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
 7. i zbiorowym odprowadzeniu ścieków; Systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych).
 8. Ochrona powietrza.
 9. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych(Prawne aspekty rekultywacji elementów środowiska; Formy degradacji terenu (erozja wodna, wietrzenie gleb, degradacja geochemiczna, przemysłowa itd.); Skażenie gleb; Rekultywacja terenów poprzemysłowych, górniczych).
 10. Rola i zadania audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego.
 11. Optymalizacja przedsięwzięć eko.
 12. Przykłady doradztwa. ( Opinie, ekspertyzy, doradztwo w zakresie ochrony przyrody, gospodarowania zasobami naturalnymi, z inżynierii komunalnej; Opinie, ekspertyzy, doradztwo w zakresie gospodarki energetycznej, oszczędności energii, odnawialnych źródeł energii - OZE ).

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 320 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Agata Kołodziejska
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.