Zarządzanie Sprzedażą*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 160

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego zarządzania Działem Sprzedaży
z uwzględnieniem zarówno umiejętności planowania celów sprzedaży jak również zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Działu Sprzedaży.

Uczestnicy:
Studia te są adresowane do Managerów odpowiedzialnych za zarządzanie Działem Sprzedaży – czy to aktualnie zajmujących już stanowisko związane z zarządzaniem sprzedażą (Kierownik Działu Handlu, Regionalny Dyrektor/Kierownik Sprzedaży, Dyrektor Handlowy itp.) czy też aspirujących do objęcia takiego stanowiska. Studia przeznaczone są także dla właścicieli firm, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi. Program zajęć został tak opracowany, aby kształcił uniwersalne umiejętności Menedżera Sprzedaży, bez względu na branżę w jakiej przyszło mu aktualnie lub w przyszłości pracować. Dlatego też uczestnikami tych zajęć mogą być zarówno menedżerowie pracujący w środowisku FMCG, DIY, Farmaceutycznej jak i B2B.

Kwalifikacje i kompetencje:
Tematyka zajęć uwzględnia zarówno kwestie związane z planowaniem, czyli tworzeniem rocznych planów sprzedaży i kaskadowaniem wynikających z nich celów sprzedażowych jak również kwestie związane z organizacją samej struktury Działu Sprzedaży oraz zarządzaniem Zespołem Sprzedaży. Oprócz zajęć stricte wykładowych słuchacze uczestniczyć tez będą
w zajęciach seminaryjnych, dzięki którym będą mieli okazję w praktyce zastosować poznawane na wykładach rozwiązania.

Absolwenci tych studiów dowiedzą się jak:

 • Budować , wspierać i rozwijać Zespół Sprzedaży, poprzez mechanizmy wspierania i angażowania pracowników.
 • Budować efektywny system kontroli i jak z niego korzystać w rozliczaniu podwładnych.
 • Konstruować Roczne  Plany Operacyjnych (AOP - Annual Operating Plan).
 • Projektować efektywny budżet Działu Sprzedaży
 • Wyszukiwać możliwości zwiększenia sprzedaży poprzez wnikliwą analizę wszystkich elementów rynku.
 • Kaskadować cele strategiczne organizacji na cele jednostkowe i indywidualne cele podległych handlowców.
 • Dbać o rozwój zawodowy członków Zespołu Sprzedaży

Program:

1. Budowanie i kierowanie Zespołem Sprzedaży.
a. Budowanie Zespołu Sprzedaży, czyli skuteczna rekrutacja:

 • Komunikacja z Działem HR – jak wybrać właściwe osoby do Zespołu?
 • Określenie kompetencji dla poszczególnych stanowisk handlowych
 • Proces rekrutacji i selekcji, kryteria i systemy ocen
 • Niestandardowe metody rekrutacji

b. Zarządzanie Zespołem Sprzedaży, czyli skuteczne przywództwo:

 • Rola Zespołu Sprzedaży w realizacji planów i strategii sprzedaży.
 • Rola i zadania Managera Sprzedaży czyli Lidera Zespołu
 • Budowanie autorytetu Lidera  – źródła autorytetu
 • Style kierowania zespołem i ich efektywność
 • Wpływ stylu kierowania na zachowania i efektywność handlowców
 • Konflikty w Zespole Sprzedaży – Zarządzanie konfliktem, standardowe i  niestandardowe metody rozwiązywania konfliktów, mediacje.
 • „Sprytni sprzedawcy”, czyli pułapki w zarządzaniu ludźmi

c.    Motywowanie Zespołu Sprzedaży

 • Etapy budowania i tracenia motywacji
 • Prawa motywacji i ich wpływ na pracę handlowców
 • Motywowanie, a style kierowania zespołem
 • Systemy motywowania finansowe i pozafinansowe. Przykłady sprawdzonych systemów motywacyjnych.
 • Pułapki motywacyjne, czyli odpowiednie sposoby komunikowania sukcesów i porażek

d. Automotywacja, czyli przeciwdziałanie własnemu wypaleniu zawodowemu

 • Diagnoza stanu własnej motywacji do pracy
 • Techniki wzmacniania motywacji w codziennym dniu pracy
 • Wzmacnianie własnej motywacji poprzez budowanie długofalowych planów zawodowych i osobistych

2. Planowanie i organizacja struktury działu handlowego.
a. Strategia Sprzedaży a Roczny Plan Operacyjny AOP (Annual Operating Plan)

 • Budowa strategii firmowych w okresach 3-5 letnich
 • Celów strategiczne OGSM firmy (Objectives, Goals, Strategies, Measures)
 • Tworzenie Rocznego Planu Operacyjnego  (AOP)
 • Określenie miar strategicznych dla Zespołu Sprzedaży
 • Uzgadnianie rocznego planu operacyjnego w firmie (up&down)

b. Roczny Plan Operacyjny AOP - zasoby i cele

 • Organizacja Zespołu Sprzedaży, różne funkcje w ramach Zespołu i optymalizacja zadań
 • Cele jakościowe i ilościowe dla Zespołu Sprzedaży
 • Cele dla Zespołu Sprzedaży a systemy motywacyjne
 • Metody raportowania wyników
 • Narzędzia kontroli
 • Zagrożenia wynikające ze złego planowania
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie zmianą

c. Roczny Plan Operacyjny AOP i jego implementacja

 • Zarządzanie mix-em produktowym
 • Zarządzanie krótko i długofalowymi działaniami promocyjnymi
 • Zarządzanie inicjatywami trade’owymi
 • Definiowanie  wskaźników efektywności sprzedaży KPI's (key performance indicators)
 • Skuteczne wprowadzanie nowych produktów

d. Roczny Plan Operacyjny AOP - Dystrybucja

 • Kanały dystrybucji i ocena ich potencjału jako składowych rynku
 • Dobór form dystrybucji do kanałów dystrybucji. Rola kosztów dystrybucji.
 • Dobór sił sprzedaży do kanału dystrybucji
 • Prognozowanie wyników sprzedaży dla istniejących i nowych produktów

3. Rozwijanie Zespołu Sprzedaży i jego ocena.
a. Rozwój pracowników – członków Zespołu Sprzedaży

 • • Rola Managera Sprzedaży jako Lidera Zespołu odpowiedzialnego za
 • rozwój podwładnych.
 • • Style kierowania zespołem a etapy rozwoju pracowników
 • • Ocena kompetencji i identyfikacja obszarów rozwojowych
 • pracowników
 • • Planowanie indywidualnych ścieżek kariery, rozwój talentów
 • • Budowanie indywidualnych planów rozwoju
 • • Coaching, Metacoaching oraz inne formy kształcenia i rozwoju
 • pracowników

b. Coaching, czyli skuteczne narzędzie rozwoju podwładnych.

 • Cele coachingu, jego zakres oraz rodzaje.
 • Jak dobrać uczestników coachingu.
 • Kryteria oceny postępów w procesie coachingowym.
 • Identyfikacja zewnętrznych możliwości i przeszkód w coachingu, czyli określanie wpływu otoczenia na osobę coachowaną,
 • Schemat prawidłowej komunikacji w coachingu.
 • Informacja zwrotna (feedback) w coachingu – jak udzielać pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.
 • Trudne sytuacje w coachingu rozwojowym podwładnych.

c.   System oceny efektywności pracy pracowników

 • System okresowych rozmów oceniających podwładnych - ocena jako ciągły proces
 • Dobór systemu oceny i rozwoju do specyfiki stanowiska i zadań
 • Konstrukcja i zakres Formularza Oceny - co powinno zostać w nim ocenione?
 • Ustalanie indywidualnych celów rocznych i ocena ich wykonania
 • Typowe scenariusze rozmów oceniających
 • Trudne sytuacje w ocenie efektywności pracy podwładnych

d.   Raportowanie pracy w dziale sprzedaży

 • Znane na rynku systemy raportowania.
 • Częstotliwość raportowania i konstrukcja samego raportu
 • Wyciąganie wniosków, czyli jak interpretować informacje dostępne w raportach
 • Metody weryfikacji wiarygodności raportów.
 • Badania rynku jako narzędzie kontroli
 • Wykorzystanie nowych technologii w raportowaniu i kontroli zespołu sprzedaży

Zajęcia seminaryjne – Zarządzanie Sprzedażą
Seminarium I: Roczny Plan Operacyjny – AOP – jak go przygotować i prezentować w organizacji? Jak postępować w warunkach szybkiego rozwoju sprzedaży, a jak w czasach stagnacji rynkowej?


Seminarium II: Zarządzanie portfolio produktowym - najbardziej efektywne sposoby zarządzania posiadanym asortymentem w kanałach dystrybucji,


Seminarium III: Zarządzanie dystrybucją – sposoby zarządzaniu dystrybucją własnych produktów w zależności od założeń AOP . Analiza efektywności różnych systemów dystrybucji.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4000 zł
Opłata semestralna  - 2100 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 420 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski, dr Adam Gogacz, mgr Witold Urbański
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

Więcej szczegółowych informacji o kierunku znajdą Państwo tutaj.

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.