Zarządzanie jednostkami publicznymi w administracji publicznej NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem nadrzędnym prezentowanych studiów podyplomowych jest  wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą  na przygotowanie kadry kierowniczej, do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, poprzez podniesienie na wyższy poziom kompetencji kierowniczych, pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką samorządową, lub inną jednostką administracji państwowej, a także zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, systemów, metod i technik zarządzania.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz związanych zawodowo z administracją publiczną, które chcą w ten sposób doskonalić swoje kwalifikacje. To także sposób dla osób planujących rozpocząć karierę urzędniczą na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w tym obszarze.

Program studiów:

 1.  Zarządzanie publiczne w samorządzie
 2.  Planowanie i budżetowanie w jednostkach administracyjnych
 3.  Zarządzanie zasobami ludzkimi
 4.  System administracji publicznej w Polsce
 5.  Finanse państwa i samorządu
 6.  Marketing w instytucjach publicznych
 7.  Procedura administracyjna
 8.  Komunikacja i mediacja. Techniki twórczego myślenia
 9.  Zarządzanie jakością i audyt w administracji publicznej
 10.  Protokół dyplomatyczny i etykieta w administracji publicznej
 11.  Administracja publiczna w krajach UE
 12. Ustrój i zadania samorządu terytorialnego
 13.  Prawo pracy i prawo urzędnicze
 14.  Prawo socjalne
 15.  Sztuka wystąpień publicznych
 16.  Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole

Studia podyplomowe wyczerpują treści kursu specjalistycznego zarządzania  zasobami ludzkimi oraz kursu specjalistycznego zarządzania poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi  w służbach mundurowych, m.in. w policji, zakładach karnych, straży pożarnej, itp. (doskonalenie umiejętności kierowniczych na wszystkich szczeblach zarządzania z uwzględnieniem specyfiki grup dyspozycyjnych oraz specyfiki struktur organizacyjnych poszczególnych służb mundurowych).

Sylwetka absolwenta:

Studia pozwolą słuchaczom na:

 • skuteczne zarządzanie jednostkami administracji publicznej;
 • zarządzanie budżetem jednostki;
 • stosowanie najnowszych rozwiązań organizacyjno-prawnych i procedur dotyczących administracji rządowej oraz samorządowej;
 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów interesantów;
 • projektowanie, wdrażanie i ocenę efektywności przedsięwzięć i programów publicznych podejmowanych przez jednostki administracji terytorialnej;
 • prawidłową organizację i nowoczesne zarządzanie pracą jednostek administracji publicznej;
 • organizowanie pracy własnej i podległych pracowników oraz skuteczne inspirowanie, motywowanie i nadzorowanie podwładnych;
 • zarządzanie środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych UE;
 • właściwie reprezentowanie kierowanej jednostki na zewnątrz, współpracę z mediami.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej lub projektu grupowego.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 320 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.