Zarządzanie i przekształcenia w służbie zdrowia NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Ponadto studia te kształtują umiejętności w zakresie podejmowania działań w ramach prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej i zarządczej zakładu opieki zdrowotnej, podejmowania działań w zakresie marketingu jednostek medycznych, planowania i realizacji projektów w dziedzinie zdrowia publicznego oraz opracowania skutecznych narzędzi wdrożenia zmian w jednostkach medycznych.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów służby zdrowia kierujących publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a także pracowników służby zdrowia, pracowników działów administracji zakładów opieki zdrowotnej oraz dla wszystkich osób, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia.

Program studiów:

Program studiów podyplomowych został skonstruowany w oparciu o najnowsze światowe trendy w zarządzaniu jednostkami medycznymi. Warto studiować na studiach „Zarządzanie i przekształcenia w służbie zdrowia”, aby sprostać wyzwaniom zarządzania w służbie zdrowia w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.

Zakres tematyczny studiów:
1. Problematyka kontraktów z NFZ

 • Charakterystyka Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Kontraktowanie w ochronie zdrowia
 • Typy i rodzaje kontraktów

2. Kierunki rozwoju szpitali

 • Uwarunkowania działalności podmiotów działalności leczniczej w polskich systemie ochrony zdrowia.
 • Cele restrukturyzacji z punktu widzenia zarządzającego szpitalem.
 • Uwarunkowania rozwoju szpitali

3.  Społeczna odpowiedzialność biznesu w służbie zdrowia

 • Przykłady dobrych praktyk CSR.
 • Korzyści z wdrażania koncepcji CSR.
 • Wyzwania w zakresie koncepcji CSR dla sektora medycznego.

4.  Analiza rynku usług medycznych

 • Perspektywy i kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Analiza udziału sektorów: publicznego i niepublicznego w rynku świadczeń i usług medycznych.
 • Znaczenie modelu rynku i struktura podaży świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Polsce.

5. Praktyka menedżerska w służbie zdrowia

 • Wyzwania menedżerskie w sektorze opieki zdrowotnej.
 • Zmiany w postrzeganiu menedżera w sektorze opieki zdrowotnej.
 • Kompetencje menedżera w sektorze opieki zdrowotnej.

6. ZZL w jednostkach medycznych

 • Specyfika ZZL w służbie zdrowia
 • Modele ZZL w szpitalach
 • Kierunki zmian ZZL w służbie zdrowia

7. Marketing jednostek medycznych

 • Nowoczesne koncepcje marketingowe
 • Strategie marketingowe
 • Klient-pacjent

8. Ekonomika ochrony zdrowia

 • Finansowe aspekty funkcjonowania jednostek medycznych
 • Regulacje prawne

9. Promocja zdrowia

 • Programy zdrowotne
 • Choroby cywilizacyjne
 • Trendy w promocji zdrowia

10. Przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa  handlowego

 • Problematyka restrukturyzacji
 • Regulacje prawne
 • Proponowane rozwiązania systemowe

11. Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta studiów:

Studia podyplomowe „Zarządzanie i przekształcenia w służbie zdrowia” przygotowują do pracy w sektorze ochrony zdrowia. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają pełnienie różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.  Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 320 zł (x 10)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.