Zamówienia publiczne*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 162 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie zamawiających i wykonawców do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych poprzez zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi
i ekonomicznymi, uwarunkowaniami oraz z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Studia podyplomowe przeznaczone są również dla ubiegających się o fundusze publiczne i unijne.

Uczestnicy:
Studia są adresowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne w stosowaniu w praktyce szeroko pojętej problematyki z zakresu zamówień publicznych, w szczególności do obecnej i przyszłej kadry zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach, spółkach skarbu państwa, uczelniach i innych podmiotach gospodarczych.

Kwalifikacje i kompetencje:
Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą
z zakresu innych dziedzin prawa, zarządzania projektami, technik negocjacyjnych. Dodatkowo omawiane będą zagadnienia dotyczące zarządzania projektem m. in.: takie jak: pozyskiwanie środków pieniężnych na zapewnienie wkładu własnego, system zamówień publicznych, w procesie wdrażania projektu, przepływy finansowe w ramach projektu, a także monitoring i sprawozdawczość z wykonania projektu.

Program:

 1. Zagadnienia ogólne (cele procedury udzielania zamówienia publicznego; zapewnienie wykonawcom niedyskryminującego dostępu do zamówień publicznych; racjonalne wydatkowanie środków; przejrzyste wydatkowanie środków; zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (pojęcie zamawiającego; przesłanki przedmiotowe – pojęcie dostawy, usługi, roboty budowlanej; pojęcie zamówienia publicznego oraz postępowania o zamówienie publiczne).
 2. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. System zamówień publicznych w prawie UE.
 4. Przygotowanie postępowania (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie, sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, zasady wnoszenia i zatrzymania wadium, związanie ofertą, kryteria oceny ofert, podwykonawstwo).
 5. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, tryby udzielania zamówień publicznych, szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów, wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ, wybór oferty najkorzystniejszej, uzupełnienie oferty, wyjaśnienie oferty, poprawienie oferty, odrzucenie oferty, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 6. Zamówienia sektorowe.
 7. Środki ochrony prawnej.
 8. Umowa o zamówienie publiczne – nieważność, unieważnienie, zmiana.
 9. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.
 10. System kontroli zamówień publicznych.
 11. Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji (elektronizacja zamówień publicznych; zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom, zamówienia publiczne przyjazne innowacjom).
 12. Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych.
 13. Odpowiedzialność Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz dokumentowanie postępowań o zamówienie publiczne.
 14. Środki ochrony prawnej w świetle Prawa zamówień publicznych. Przegląd orzecznictwa Zespołu Arbitrów oraz wyroków Sądów Okręgowych i Sądu Najwyższego.
 15. Zarządzanie projektem.
 16. Podejmowanie decyzji gospodarczych.
 17. Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
 18. Elementy planowania w przedsiębiorstwie.
 19. Zarządzanie strategiczne.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 2800 zł
Opłata semestralna  - 1500 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 300 zł (x 10 m-cy)


Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Agata Kołodziejska
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.