Zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku

Czas trwania studiów: 2 semestry

Idea:
Ekspercka wiedza dla pedagogów i psychologów, policjantów, kuratorów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz liderów społecznych i wolontariuszy dla zwiększenia skuteczności działań w obszarze profilaktyki problemów i zachowań ryzykownych - zwłaszcza podejmowanych przez samorządy i społeczności lokalne – zainteresowanych racjonalizacją zarządzania wychowaniem i profilaktyką na poziomie lokalnym oraz optymalizacją współpracy w obszarze profilaktyki i wychowania między organami samorządowymi, placówkami oświatowymi, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i organami państwa dla przeciwdziałania wychowaczemu opuszczeniu dzieci i młodzieży oraz wykluczeniom społecznym z wykorzystaniem najaktualniejszych koncepcji profilaktyki integralnej (zintegrowanej).

Cel studiów:
Głównym celem studiów podyplomowych zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku jest przekazanie szerokiej eksperckiej wiedzy w zakresie zintegrowanej profilaktyki wielowymiarowych zagrożeń, mechanizmów uzależnień i zaburzeń zachowania, metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną i resocjalizacyjnej oraz prawnych i organizacyjnych ram działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej a także wykształcenie w absolwentach umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych przydatnych w pracy profilaktycznej zagrożeń społecznych, uzależnień i zaburzeń zachowania, resocjalizacji i socjoterapii.

Korzyści ze studiów:
Studia podyplomowe zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku przygotowują do:

 • analizy i diagnozy problemów przestępczości oraz wielowymiarowych ryzyk i zagrożeń społecznych, zaburzeń emocji i zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcji rodziny;
 • organizacji działań profilaktycznych i systemowej pracy profilaktycznej w formach instytucjonalnych oraz pozainstytucjonalnych, w tym z wykorzystaniem dorobku profilaktyki integralnej;
 • pracy w instytucjach (a także formach pozainstytucjonalnych) pracujących z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi, niedostosowaną społecznie oraz przejawiającą zaburzenia emocji i zachowania. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, instytucjach Resortu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Studia są przeznaczone dla:

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje,
 • policjantów, kuratorów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz pomocowych,
 • pracowników instytucji rządowych i samorządowych prowadzących aktywność w obszarze profilaktyki społecznej;
 • liderów społecznych i wolontariuszy,
 • osób poszukujących zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • osób legitymujących się wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, pragnących nabyć kompetencje specjalistyczne przydatne w pracy profilaktycznej oraz resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjoterapii, pracy resocjalizacyjnej. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne będą doświadczeni i cenieni metodycy, trenerzy i praktycy, na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą, w tym z osobami przejawiającymi zaburzenia emocji i zachowania czy oznaki demoralizacji, a także organizujący i nadzorujący działania w obszarze profilaktyki społecznej - w tym integralnej, uzależnień i zaburzeń zachowania oraz resocjalizacji i socjoterapii.

Program studiów:

Program studiów oparty został o najaktualniejszą wiedzę i sprawdzone umiejętności metodyczne dla najefektywniejszego przeciwdziałania zaburzeniom zachowania, uzależnieniom i patologiom z uwzględnieniem holistycznego ujęcia człowieka w jego środowisku oraz integracji instytucjonalnych oraz pozasinstytucjonanych działań wychowawczych i resocjalizacyjnych.


Wykłady, ćwiczenia i warsztaty, prowadzone przez cenionych profilaktyków, uwzględniają zakres uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz dysfunkcji u dzieci, młodzieży - zwłaszcza w okresie adolescencji, a także osób dorosłych, w tym z obszarów:

 • etiologii zachowań ryzykownych,
 • współczesnych zagrożeń i ich profilaktyki.
 • tworzenia „społecznych koalicji” profilaktycznych,
 • budowania nowoczesnych programów profilaktycznych.

Niektóre z bloków programowych będą certyfikowane przez cenione podmioty edukacyjne w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Kierownik ds. organizacyjnych: mgr Mirosław Olszewski

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3500 zł
Opłata semestralna  - 1850 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 390 zł (x 10)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.