Prawo pracy, kadr, ubezpieczeń społecznych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji (od maja 2018 r. Inspektor Ochrony Danych).

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem  spotkań w trakcie studiów jest budowanie pełnej świadomości ich uczestników, która dotyczy przede wszystkim znajomości podstawowych regulacji prawnych. Pragniemy nieustannie zwracać Państwa uwagę na ich zakres i obszar, a tym samym – na praktyczne stosowanie się do zapisów znajdujących się w kodeksie pracy i ustawie o ochronie danych osobowych. Przedmiotowe – kompleksowe studia podejmują więc nie tylko tematykę zmian oraz nowych obowiązków pracodawców, wynikających ze zmian w obowiązujących ustawach od 2015 i 2016 r.

Starają się również wkroczyć w obszar przyzwyczajeń i stereotypów, które bardzo często stają się przyczyną nieprawidłowego i niezgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa – w szczególności na szczeblu relacji pracodawca-pracownik – kontrola GIODO. Zarówno wiedza, jak i doświadczenie przekonują nas o tym, iż respektowanie wszystkich zapisów znajdujących się w kodeksie pracy i ustawie o ochronie danych osobowych, nie oznacza wydatków oraz ograniczenia dla firmy. Wręcz przeciwnie – oznacza przede wszystkim budowanie trwałych, opartych na lojalności i zaufaniu relacji z pracownikiem, jak również jest częścią inwestowania w dalszy rozwój prowadzonej działalności.

Każdy Administrator Danych (a więc każdy pracodawca) ma obowiązek powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego rolą jest nadzór nad ochroną danych osobowych w firmie, chyba że sam wykonuje przypisane ABI-emu obowiązki.
Obowiązek ten wynika z art. 36 a ustawy o ochrony danych osobowych.

Przepisy o ochronie danych osobowych  nakładają  na pracodawców szereg obowiązków związanych m.in. z informowaniem kandydatów do pracy oraz pracowników w przypadku zbierania od nich danych osobowych, treścią umów dotyczących świadczenia usług administracji kadrowo - płacowej oraz archiwizacji dokumentów, przekazywaniem danych m.in. w ramach międzynarodowej korporacji. Ustawowe obowiązki obejmują też zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych klientów np. w celu marketingowym, zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji czy też prowadzenia windykacji ale również zapoznanie osób mających dostęp do danych osobowych z przepisami ustawy.

Wyznaczenie na stanowisko ABI osoby, która nie dysponuje odpowiednią wiedzą dotyczącą przepisów o ochronie danych osobowych stanowi naruszenie przepisu art.36a ust.5 pkt 2 ustawy oraz może przyczynić się do narażenia firmy na odpowiedzialność karną w wymiarze nawet  3 lat pozbawienia wolności. Co roku polskie sądy skazują kilkadziesiąt osób stwierdzając naruszenie przez nie przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych.

Adresaci studiów:
Grupą docelową studiów podyplomowych są pracownicy działów kadr i płac w przedsiębiorstwach oraz organach administracji publicznej - zarówno osoby początkujące, jak też doświadczeni pracownicy chcący ugruntować wiedzę w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, ochrony danych osobowych, kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. Szczególnie zachęcamy osoby, które w imieniu pracodawcy przygotowują związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy dokumenty oraz odpowiadają w imieniu pracodawcy za dopełnienie związanych z tym formalności czy obowiązków informacyjnych względem pracownika.

Program:

 1. Zagadnienia ogólne prawa pracy
 2. Stosunek pracy i czas pracy
 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce
 4. Ochrona pracy (BHP)
 5. Wynagrodzenia ze stosunku pracy i ich ochrona
 6. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych
 7. Informatyka w kadrach i płacach
 8. Odpowiedzialność pracowników i pracodawców
 9. Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 10. Pozapłacowe świadczenia pracownicze
 11. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych
 12. Europejskie prawo pracy
 13. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 14. Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych
 15. Dokumentacja kadrowa
 16. Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu
 17. Układy i porozumienia zbiorowe pracy
 18. Świadczenia długo i krótkoterminowe
 19. Ochrona danych osobowych i przetwarzanie informacji
 20. Zadania i kompetencje Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 21. Seminarium zaliczeniowe (praca końcowa).

Sylwetka absolwenta studiów:

Po zakończeniu studiów podyplomowych Uczestnicy będą przygotowani do samodzielnego wykonywania obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności do:

 • Przeprowadzenia audytu i sprawdzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz zgłoszenia do rejestru GIODO Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Opracowania polityki bezpieczeństwa.
 • Opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Zredagowania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Sporządzenia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Właściwego reagowania w toku kontroli GIODO.
 • Zgłębienie zagadnień prawa pracy, kadr, płac i ubezpieczeń społecznych zwłaszcza po zmianach Kodeksu Pracy obowiązującego od 2016 r.  umożliwi Uczestnikom podjęcie pracy w strukturach działu kadr lub na stanowiskach samodzielnych specjalistów ds. kadr i płac.
 • Program studiów stanowi świetne repetytorium wiedzy dla już aktywnych specjalistów z zakresu kadr i płac.

Zgłębienie zagadnień prawa pracy, kadr, płac i ubezpieczeń społecznych zwłaszcza po zmianach Kodeksu Pracy obowiązującego od 2016 r.  umożliwi Uczestnikom podjęcie pracy w strukturach działu kadr lub na stanowiskach samodzielnych specjalistów ds. kadr i płac. Program studiów stanowi świetne repetytorium wiedzy dla już aktywnych specjalistów z zakresu kadr i płac.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x2)
Opłata ratalna   - 320 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Uwaga!!!
4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano oficjalne teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie znajdzie bezpośrednie zastosowanie od 25 maja 2018 roku, natomiast na implementację dyrektywy i wydanie odpowiednich ustaw krajowych państwa członkowskie mają czas do 6 maja 2018 roku.


Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Reforma ma pozwolić obywatelom UE i przedsiębiorcom na czerpanie maksymalnych korzyści z tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych osobowych i poszanowaniu prawa do prywatności.


Inspektor Ochrony Danych -  zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Rozporządzenie zastępuje Administratora Bezpieczeństwa Informacji określeniem Inspektora Ochrony Danych.


Rekrutacja na semestr letni
2015/2016 już trwa!!!

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.