Pedagogika szkolna z profilaktyką agresji, przemocy i uzależnień*

Czas trwania studiów: trzy semestry (studia trzysemestralne)
Liczba godzin: 350 (90  punktów ECTS)

Cel studiów:
Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a w szczególności do:

 • nauczycieli, wychowawców
 • pedagogów zatrudnionych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • pracowników socjalnych
 • kuratorów
 • pracowników samorządowych
 • absolwentów studiów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych zainteresowanych zgłębianiem problematyki podejmowania działań profilaktycznych chroniących młode pokolenie przed zagrożeniami.

Kwalifikacje i kompetencje:
Proponowana problematyka i forma zajęć oprócz aspektów poznawczych realizowanych podczas wykładów, nakierowana jest na poszerzenie kompetencji praktycznych słuchaczy w ramach: ćwiczeń i warsztatów, pracy nad indywidualnymi przypadkami oraz projektu.

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • współczesnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem problematyki agresji i uzależnień
 • prawnych uwarunkowań i zasad organizowania pracy profilaktycznej i terapeutycznej, w tym umiejętnego wykorzystywania podstaw prawnych umożliwiających podejmowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych dzieci i młodzieży
 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów udzielania wsparcia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej
 • udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej
 • trafnego dobierania form i metod pracy z uczniem z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym oraz zagrożonego uzależnieniem
 • przygotowywania, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych dla szkoły, świetlicy socjoterapeutycznej, innych placówek realizujących programy profilaktyczne
 • doradztwa zawodowego dla uczniów.

Program:


Moduł I.
Zagadnienia ogólne

 • Norma i patologia w zachowaniu człowieka. Patomechanizmy zaburzeń zachowania. Biomedyczne uwarunkowania zaburzeń zachowania.
 • Zachowania społeczne człowieka – wybrane zagadnienia (komunikacja interpersonalna, praca w grupie, proces grupowy).
 • Profilaktyka w środowisku szkolnym w świetle uregulowań prawnych i priorytetów MEN (organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadania wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, profesjonalne programy profilaktyczne).
 • Praca profilaktyczna i terapeutyczna z zastosowaniem metody indywidualnych przypadków (warsztat pracy pedagoga, przestrzeń terapeutyczna, modele i metody pracy, pomoce, dokumentowanie, ewaluacja działań).
 • Pedagog szkolny: zadania i metodyka pracy.
 • Specyfika wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Doradztwo zawodowe w szkole.

Moduł II.
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

 • Agresja, przemoc i cyberprzemoc: przyczyny, skutki, zapobieganie
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole na różnych etapach edukacyjnych - metody i techniki
 • Radzenie sobie z agresją w szkole.  Trening Zastępowania Agresji wg. Goldsteina
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Warsztat świadomości emocji: jak uczyć dzieci radzenia sobie z emocjami?
 • Przezwyciężanie trudności szkolnych - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Praca z rodzicami w sytuacjach trudnych wychowawczo

Moduł III.
Profilaktyka uzależnień

 • Psychologiczne i biomedyczne uwarunkowania uzależnień (działanie środków psychoaktywnych na funkcjonowanie człowieka/zdrowe style życia)
 • Wybrane zagadnienia problematyki uzależnień (mechanizm uzależnienia, charakterystyka uzależnień od środków psychoaktywnych, Internetu, innych czynników)
 • Wybrane zagadnienia diagnostyki (uczniowie zagrożeni uzależnieniem, cechy indywidualne, kategorie zagrożeń)
 • Modele oddziaływań profilaktycznych (mapa zachowań ryzykownych, czynniki chroniące, modele pracy profilaktycznej, poziomy oddziaływań)
 • Zachowania ryzykowne i ich konsekwencje (profilaktyka HIV/AIDS, sekty)
 • Etyka w pracy terapeutycznej

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3600 zł
Opłata semestralna  - 1290 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 215 zł (x 18 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Beata Ciupińska
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.