Organizacja pomocy społecznej Nowość!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Społeczna Akademia Nauk na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji DPS.VI.51211.1.1.016.MJ.

Treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 28 września 2012 r., poz. 1081). Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2013 roku (DPS-VI-51111-8152-178-MJ/13(8)

Cel studiów:

Celem szkolenia specjalizacyjnego w połączeniu  ze studiami podyplomowymi z zakresu organizacji pomocy społecznej jest:

 • zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej;
 • zaktualizowanie, usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w czasie pracy zawodowej mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i organizacji pomocy społecznej;
 • nabycie nowych doświadczeń oraz rozwijanie umiejętności kierowniczych;
 • umożliwienie poznania specyfiki pracy w placówkach pomocy społecznej oraz jej uwarunkowań, ról, w jakie wcielają się pracownicy (np. doradcy, rozjemcy, animatora środowiska, koordynatora) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych - dla osób, które zamierzają dopiero podjąć pracę zawodową w instytucjach pomocy społecznej.

Adresaci studiów:
Oferta szkolenia i studiów kierowana jest przede wszystkim do:

 • osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami;
 • przedstawicieli i pracowników organizacji społecznych i pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych działających w obszarze pomocy społecznej – zainteresowanych zaktualizowaniem, usystematyzowaniem oraz pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pomocy społecznej i polityki społecznej;
 • osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania systemu pomocy społecznej, specyfiki pracy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Program studiów:

 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym.
 2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej.
 3. Kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 5. Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej.
 6. Kierowanie i zarządzanie superwizyjne.
 7. Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego.
 8. Systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej.            
 9. Kontrola zarządcza.
 10. Elementy etyki.
 11. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa.
 12. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej.
 13. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
 14. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.
 15. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej
 16. public relations (PR).
 17. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej.
 18. Stres i wypalenie zawodowe.
 19. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji.
 20. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.
 21. Pedagogika specjalna zagadnienia społeczne.
 22. Praca socjalna z podopiecznymi i jego rodzinami.
 23. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji pomocy społecznej cz. II.
 24. Narzędzia informatyczne w zarzadzaniu jednostką organizacyjną pomocy społecznej.
 25. Praktyki – 120 godzin.

Program  jest zgodny z minimum programowym specjalizacji określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci uzyskają uprawnienie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej.


Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest:

 • zaliczenie    przedmiotów   przewidzianych   programem   studiów
 • odbycie praktyki  zdanie egzaminu końcowego, który ma formę ustną;
 • sprawdzenie wiedzy z zagadnień objętych zakresem toku studiów;
 • obrona pracy dyplomowej  zdanie  egzaminu  z  zakresu zagadnień objętych minimum programowym.

Opłaty:

Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3600 zł
Opłata semestralna  - 1900 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 400 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.