Organizacja i metody pomocy społecznej*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 160 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program studiów zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru
w pomocy społecznej.

Uczestnicy:
Adresatami przedmiotowych studiów podyplomowych są dyrektorzy i kierownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze; osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych; osoby sprawujące nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami; pracownicy terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym; pracownicy pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje, ruchy społeczne); pracownicy socjalni.

Kwalifikacje i kompetencje:
Celem ogólnym jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji pomocy społecznej przygotowując ich do pełnienia roli menedżerów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Cele szczegółowe zapewniające osiągnięcie celu głównego to:

 • wyposażenie i zaktualizowanie wiedzy absolwentów z zakresu funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa,
 • pogłębienie i zaktualizowanie wiadomości dotyczących kierunków rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym,
 • rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa ochrony danych osobowych,
 • ugruntowanie wiedzy na temat prawodawstwa związanego z działalnością pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
 • rozwinięcie i upraktycznienie wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania oraz metodyk doskonalenia pracy współczesnego menedżera pomocy społecznej,
 • wyposażenie w wiedzę dotyczącą doskonalenia jakości systemów zarządzania,
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej zarządzania finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego;
 • usprawnienie umiejętności diagnozy potrzeb społecznych w środowiskach lokalnych,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie usprawniania kontroli zarządczej ulepszania własnej pracy,
 • uzupełnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu etyki zawodowej pracownika socjalnego,
 • pogłębienie i upraktycznienie wiedzy na temat źródeł stresu i sposobów przeciwdziałaniu i radzenia sobie w sytuacji stresu i wypalenia zawodowego,
 • rozwijanie wiedzy ze sfery public relations, dotyczącej publicznych relacji, reklamy społecznej i promocji działań w pomocy społecznej,
 • pogłębienie i utrwalenie umiejętności prowadzenia negocjacji i działań mediacyjnych w pracy socjalnej,
 • rozwinięcie wiedzy na temat procesu, metod i technik ewaluacji oraz wykorzystania wyników ewaluacji,
 • pogłębienie i upraktycznienie wiedzy na temat wizyt studyjnych i hospitacji instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.


Program:

 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 2. Pomoc społeczna jako instytucja
 3. Zasady finansowania pomocy społecznej
 4. Podstawy prawne z zakresu prawa rodzinnego, karnego, penitencjarnego, administracyjnego, pracy, zabezpieczenia społecznego, systemu prawnego pomocy społecznej, praw człowieka
 5. Socjologia i metody badań socjologicznych
 6. Teorie organizacji i zarządzania
 7. Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej
 8. Metody statystyczne w pomocy społecznej
 9. Etyka pracy socjalnej
 10. Instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej, z uwzględnieniem organizacji pozarządowych
 11. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
 12. Kategorie osób i rodzin uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 320 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Agata Kołodziejska
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.