Nowoczesne technologie górnictwa odkrywkowego i energetyka odnawialna*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 160 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Podstawowym założeniem i celem jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu górnictwa odkrywkowego i przekazanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii i kształtowaniu strategii ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska oraz o podstawowych zagadnieniach ekonomicznych i zarządzania jakością w energetyce. Ponadto przybliżenie unijnych i polskich uwarunkowań prawnych, wspierających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy:
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich
i technicznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z energetyką, mechaniką, inżynierią środowiska, budownictwem, techniką rolniczą, transportem i pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie określania oceny zasobów energii ze źródeł odnawialnych i nowoczesnych technologii górnictwa odkrywkowego.


Kwalifikacje i kompetencje:
Absolwent będzie mógł wykazać się znajomością technologii odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego, jak również zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń. Ukończenie studiów podyplomowych z przedmiotowego zakresu świadczy o posiadaniu odpowiedniego przygotowania zawodowego przy ubieganiu się o kwalifikacje w zakresie niższego oraz średniego dozoru górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych. Studia umożliwią gminom, powiatom. przedsiębiorstwom wykształcenie specjalistów ds. ekoenergetyki o kompetencjach w zakresie wykorzystania i rozwoju miejscowych zasobów Odnawialnych Źródeł Energii oraz opracowania strategii rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o te zasoby.

Program:

 1. Zagadnienia ogólne dotyczące prawnych aspektów górnictwa i energetyki odnawialnej.
 2. Geologia złożowa i geologiczna obsługa kopalń (stateczności skarp i zboczy).
 3. Górnictwo odkrywkowe w Polsce i na świecie.
 4. Technologia eksploatacji w górnictwie odkrywkowym.
 5. Transport w górnictwie odkrywkowym.
 6. Zwałowanie w górnictwie odkrywkowym.
 7. Prawo geologiczne i górnicze oraz prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.
 8. Budowa i eksploatacja maszyn w górnictwie odkrywkowym.
 9. Odwadnianie kopalń odkrywkowych z elementami hydrogeologii
 10. Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym.
 11. Projektowanie kopalń odkrywkowych.
 12. Technologia przeróbki surowców mineralnych w górnictwie odkrywkowym
 13. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych
 14. Technika odkrywkowej eksploatacji złóż – projektowanie i eksploatacja układów cyklicznych
 15. Technika odkrywkowej eksploatacji złóż – projektowanie i eksploatacja układów KTZ
 16. Podstawy prawne i Strategia rozwoju energetyki w Polsce i na świecie.
 17. Polityka energetyczna UE i Polski..
 18. Ocena odnawialnych zasobów, określenie potencjału energetycznego.
 19. Odnawialne źródła energii i zastosowania potencjału energii: geotermicznej, słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu, biopaliw; wykorzystanie wodoru i ogniw paliwowych.
 20. Pompy ciepła, budowa, zastosowania i rozwój.
 21. Samowystarczalność energetyczna gmin i kraju podstawą rozwoju społeczno - gospodarczego.
 22. Finansowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych.
 23. Wykorzystanie metod numerycznych i specjalistycznego oprogramowania do oceny ekologicznej, ekonomicznej i energetycznej projektów wykorzystujących odnawialne zasoby i źródła energii m.in. międzynarodowa e-platforma RETScreen International (USA, Kanada) oraz do projektowania systemów ekoenergetycznych Polysun Simulation Software (Szwajcaria).

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4000 zł
Opłata semestralna  - 2100 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 420 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.