Mediator sądowy*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 160 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Mediacje sądowe są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych mediatorów sądowych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Obszerne moduły zajęć praktycznych i teoretycznych mają przygotować do praktycznego wykonywania roli mediatora.

Uczestnicy:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia.

Kwalifikacje i kompetencje:
Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pozasądowego rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych. Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w pięć modułów tematycznych na co oprócz omówienia regulacji prawnych składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie psychologicznych i osobowościowych aspektów negocjacji, mediacji oraz komunikacji międzyludzkiej.

Program:

 1. Istota i cel pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów
 2. Podstawy i zasady prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego w aspekcie mediacji
 3. Podstawy i zasady prawa karnego i postępowania karnego w aspekcie mediacji
 4. Podstawy i zasady prawa gospodarczego a mediacje
 5. Mediacje w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
 6. Mediacje w sprawach sądowo – administracyjnych
 7. Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy
 8. Elementy prawa kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego
 9. Elementy prawa kanonicznego Kościoła Prawosławnego
 10. Psychologia społeczna
 11. Podstawy psychologii osobowości: elementy psychohigieny, elementy terapii uzależnień
 12. Osobowościowe aspekty mediacji, mechanizmy stresu i kłamstwa: analiza i sposoby diagnozy konfliktów, autoprezentacja i kreowanie wizerunku, negocjacje i mediacje
 13. Negocjacje i mediacje, komunikacja międzyludzka zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, trening negocjacji, trening mediacji.


Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 320 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Agata Kołodziejska
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.