Lean Management NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:

Kierunek Lean Management to studia dostarczające praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w organizacjach. Szybka, skuteczna zmiana w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne jest konieczna do przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw. Lean Managenet dostarcza skutecznych koncepcji oraz narzędzi do takiej zmiany i dlatego stał się dzisiaj najczęściej wybieraną metodologią do zarządzania procesami w firmach. Generuje to zapotrzebowanie na Ekspertów oraz Managerów Lean / Kaizen / Ciągłego Doskonalenia zarówno w organizacjach produkcyjnych, jak i usługowych. Kierunek Lean Management odpowiada na to zapotrzebowanie i skierowany jest do obu sektorów. W program studiów wbudowane są aspekty ogólne związane z zarządzaniem organizacją oraz wprowadzaniem zmian.


Przedmioty specyficzne dla produkcji to na przykład „SMED” oraz „Mapowanie strumienia wartości”, a specyficzne dla usług to „Przepływ informacji w procesach usługowych” oraz „Zwinne zarządzanie (Agile)”. Połączenie w ramach jednych studiów obu aspektów jest świadomym zabiegiem pozwalającym na wzajemną inspiracje i szerokie rozumienie biznesu.


Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych metodach działania. Metodologia ta stosowana jest praktycznie w całym przemyśle samochodowym (Automotive) w firmach takich jak Toyota, General Motors czy Porsche, przenikając obecnie do wszystkich innych gałęzi przemysłu. Poniżej podano tylko niektóre zyski z wdrożenia Lean:

 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Poprawa jakości
 • Skrócenie czasów przejścia
 • Wygenerowanie oszczędności
 • Podniesienie satysfakcji klienta
 • Zaangażowanie pracowników

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy w wieloletnim doświadczeniem w firmach z sektora produkcyjnego i usługowego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management. Jedne zajęcia w trakcie trwania studiów zostaną przeprowadzone w Firmie w formie warsztatu.

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby skutecznie realizować cele biznesowe tych organizacjiKoncepcja Lean Management stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w organizacjach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Kierunek Lean Leader odpowiada na to zapotrzebowanie, dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Kierowany jest zarówno do sektora produkcyjnego jak i usługowego. W program studiów silnie wbudowany jest aspekt związany z przywództwem, będący integralną częścią koncepcji Lean.


Przedmioty specyficzne dla produkcji to na przykład „SMED” oraz „Mapowanie strumienia wartości (VSM)”, a specyficzne dla usług to „Mapowanie przepływu informacji” oraz „Agile w zarządzaniu procesami i projektami”. Połączenie w ramach jednych studiów obu aspektów jest świadomym zabiegiem pozwalającym na wzajemną inspiracje i szerokie rozumienie biznesu.


Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia Lean to:

 

 • Podniesienie satysfakcji klienta
 • Zaangażowanie pracowników
 • Skrócenie czasu przetwarzania
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Poprawa jakości
 • Wygenerowanie oszczędności


Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizujący projekty dla firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management. Jedne zajęcia w trakcie trwania studiów zostaną przeprowadzone w Firmie w formie warsztatu.


Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby zrealizować cele biznesowe tych organizacji

Adresaci studiów:

 • Pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia
 • Specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów
 • Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • Osoby zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i organizacji

Program studiów:

Wprowadzenie do Lean

 • Wartość dla klienta
 • Czynności dodające i nie dodające wartości
 • Straty jako podstawowa koncepcja Lean
 • Przeplywy jako podstawowa koncepcja Lean

Zwinne zarządzanie

 • Specyfika organizacji usługowych w odniesieniu do potrzeb klienta
 • Tworzenie przepływu za pomocą metodologii Scrum
 • Kanban Board jako skuteczna metoda zarzdzania procesami

Budowanie strategii

 • Metodologia Hoshin Kanri
 • Roczny cykl Hoshin
 • Taktyczne raporty A3

Mapowanie strumienia wartości (VSM)

 • Rodziny produktów, czas taktu, czas cyklu, czas procesu
 • Mapa stanu obecnego
 • Mapa stanu przyszłego
 • Budowanie listy działań

Raport 8D. Rozwiązywanie problemów jakościowych

 • Definiowanie problemu (5W1H)
 • Analiza problemu (Ishikawa, 5xdlaczego)
 • Działania korekacyjne i prewencyjne (CAPA)

Zarządzanie wynikami

 • Rola kierownictwa w skutecznym zarządzaniu firmą
 • Wskaźniki (KPI) a poziom organizacji
 • Budowanie sustemu zarządzania wynikami

Seminarium I

 • Przygotowanie projektu kończącego I semestr

Zarządzanie zmianą

 • Konfrontacja ze zmianą
 • Postawy i zachowania w procesie zmiany
 • Fazy zmiany
 • Praca z oporem

Szybkie przezbrojenie maszyn SMED

 • Kroki SMED i obserwacje procesu
 • Czynności wewnętrzne
 • Czynności zewnętrzne

Praca standaryzowana

 • Wyrównywanie obciążeń na stanowiskach pracy
 • Tworzenie instrukcji
 • Instruktaż stanowiskowy (TWI) jako integralny element pracy standaryzowanej

Przepływ informacji w procesach usługowych

 • Mapy jednowymarowe i wielowymiarowe
 • Stan obecny vs. stan przyszły
 • Oprogramowanie do tworzenia map procesów

5S jako metoda organizacji miejsca pracy

 • • Wdrożenie kroków 5S
 • • Strefowanie
 • • Audyt 5S

System sugestii pracowniczych

 • Mała zmiana (Kaizen) jako podstawa doskonalenia procesów
 • Zarządzanie systemem sugestii
 • Zasady zgłaszania usprawnień

Toyota Kata

 • Kata doskonalenia
 • Kata coachingu
 • Eksperyment jako narzedzie kierunkowej zmiany

Seminarium II

 • Przygotowanie projektu kończącego II semestr

Sylwetka absolwenta

Osoba kończąca studia Lean Management jest przygotowana do praktycznego prowadzenia warsztatów, szkoleń i wdrożeń Lean. Coraz częściej wymaga się tego typu umiejętności od wszystkich Specjalistów i Menadżerów w organizacji. Umiejętności te są kluczowe dla stanowisk Specjalisty / Eksperta Lean, Menadżera Lean / Kaizen, Eksperta / Menadżera Ciągłego Doskonalenia

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu ilustrującego praktyczną umiejetność stosowania co najmniej jednego, wybranego narzędzia Lean.


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:

Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4000 zł
Opłata semestralna  - 2100 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 440 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.