Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 180 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem studiów zasadniczym jest przygotowanie do nowoczesnego, innowacyjnego zarządzania rozwojem produktu i technologii w przedsiębiorstwie.
Ważnym celem studiów jest również przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy kontekstowej dotyczącej: współczesnych kierunków rozwoju technologii materiałowych, technologii chemicznych i technologii informacyjnych; ochrony własności intelektualnej, nowoczesnego zarządzania wiedzą i innowacjami oraz metodyki planowania biznesu.

Uczestnicy:
Studia podyplomowe są adresowane do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zaangażowanej w tworzenie nowych i doskonalenie istniejących produktów i technologii przedsiębiorstwa. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Kwalifikacje i kompetencje:
Absolwent pozyska rzetelną, aktualną wiedzę oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.
Z uwagi na fakt, położenia w programie szczególnego nacisku na umiejętności praktyczne zarządzania całym cyklem rozwoju produktu i technologii, takie jak strategiczne analizy portfela produktów, planowanie marketingowe produktu, zintegrowane planowanie rozwoju produktu i jego wdrożenia (QFD), planowanie poziomu jakości produktu i technologii, projektowanie ergonomiczne wyrobów, projektowanie wymagań ekologicznych dla wyrobów i technologii, symulacje procesów operacyjnych, zarządzanie technicznym i organizacyjnym przygotowaniem produkcji, absolwent pozyska zasadnicze i znaczące umiejętności w tym zakresie.

Program:

 1. Zarządzanie wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwie.
 2. Zarządzanie projektami techniczno organizacyjnymi.
 3. Zarządzanie strategiczne rozwojem produktów.
 4. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa.
 5. Planowanie marketingowe nowych produktów.
 6. Rozwijanie funkcji jakości (QFD) – zintegrowane planowanie rozwoju produktu i jego wdrożenia.
 7. Przedsiębiorczość - 1 - Planowanie rozwoju biznesu.
 8. Przedsiębiorczość - 2 - Proekologiczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem.
 9. Przedsiębiorczość - 3 - Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii. Studium przypadku.
 10. Przedsiębiorstwo zwinne.
 11. Inżynieria współbieżna.
 12. Uwarunkowania środowiskowe rozwoju wyrobów i technologii.
 13. Współczesne kierunki rozwoju technologii chemicznych.
 14. Współczesne kierunki rozwoju inżynierii materiałowej.
 15. Współczesne kierunki rozwoju technologii informacyjnych (ICT).
 16. Ochrona własności intelektualnej.
 17. Organizacyjne i techniczne przygotowania produkcji.
 18. Techniki twórczego myślenia.
 19. Projektowanie ergonomiczne wyrobów.
 20. Planowanie jakości wyrobów i procesów.
 21. Symulacja i optymalizacja procesów

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3800 zł
Opłata semestralna  - 2000 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 400 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Agata Kołodziejska
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.