Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 3 semestry (program realizowany w ciągu roku kalendarzowego)

Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat autyzmu i zespołu Aspergera, kryteriami i metodami diagnostycznymi, najnowszymi  tendencjami w terapii, metodami i formami pracy, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami rodzin oraz  sposobami ich wspierania.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu i zespołu Aspergera oraz do absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Program:

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Podczas studiów zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży – podstawy teoretyczne,
 • Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 • Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa,
 • Diagnoza  osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Procesy poznawcze, zachowania trudne osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Modele terapeutyczne i terapie wspomagające,
 • Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Wspomaganie rozwoju ruchowego,
 • Kształtowanie mowy i komunikacji,
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Stymulacja rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i szkolna,
 • Rodzina dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Organizacja opieki, wychowania i edukacji, prawa osób z autyzmem, zespołem Aspergera,

Sylwetka absolwenta studiów:

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera. Podczas studiów podyplomowych słuchacze zdobędą umiejętność diagnozowania swoich uczniów, a poprzez to posiądą umiejętność właściwego planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy z niepełnosprawnymi umysłowo.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x2)
Opłata ratalna   - 320 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.