Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Czas trwania studiów: trzy semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego)

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do nauczania wczesnego języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności psychologiczno-pedagogicznych.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe są adresowane do wykwalifikowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1według klasyfikacji CEFR).

Program:

 1. Psychologia ogólna
 2. Psycholingwistyka w edukacji
 3. Pedagogika ogólna z elementami etyki
 4. Podstawy dydaktyki
 5. Emisja głosu
 6. Prawo oświatowe
 7. Pedagogika edukacji elementarnej
 8. Integracja międzyprzedmiotowa
 9. Psychologia rozwojowa dziecka
 10. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 11. Dydaktyka wczesnoszkolna
 12. Fonetyka korekcyjna
 13. Gramatyka pedagogiczna
 14. Tworzenie materiałów dydaktycznych
 15. Projektowanie zajęć
 16. Technologia informacyjna w dydaktyce
 17. Kontrola i ocena efektów pracy uczniów
 18. Techniki aktywizacji ucznia
 19. Kultura w dydaktyce elementarnej
 20. Praktyki dydaktyczne
 21. Konwersacje
 22. Słuchanie
 23. Gramatyka języka angielskiego
 24. Czytanie ze zrozumieniem
 25. Pisanie
 26. Dydaktyka języka angielskiego
 27. Historia i kultura krajów anglojęzycznych
 28. Anglojęzyczna literatura dla dzieci
 29. Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta studiów:
Studia mają za zadanie rozwinięcie umiejętności, takich jak mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie oraz znajomość gramatyki i struktur leksykalnych, niezbędnych do zdania egzaminu First Certificate in English lub mu równoważnych. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu dydaktyki języka angielskiego wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu językowego, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r., uprawnia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do wczesnego nauczania języka angielskiego. Ponadto, słuchacze poznają nowoczesne metody nauczania języka oraz wybrane zagadnienia z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.

Warunki ukończenia studiów:
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.  Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Adam Gogacz, mgr Kinga Szymańska
Kierownik ds. organizacyjnych: mgr Mirosław Olszewski

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 320 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.