Aspekty prawne i zarządzanie nieruchomościami NOWOŚĆ!!!

Program studiów podyplomowych Aspekty prawne i zarządzanie nieruchomościami powstał w wyniku współpracy Społecznej Akademii Nauk i Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem przewodnim studiów jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które w różny sposób zajmują się działalnością spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,  czy to jako kadra zarządzająca, czy jako ich pracownicy. Celem studiów jest również podniesienie wiedzy i umiejętności osób, które w swojej praktyce zawodowej zajmują się obsługą mieszkańców/ członków spółdzielni.

Adresaci studiów:
Adresatami prezentowanych studiów podyplomowych są członkowie spółdzielni, działacze spółdzielczy i pracownicy zatrudnieni w spółdzielni i wspólnotach mieszkaniowych.


Absolwenci studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie), w szczególności prawniczych, administracyjnych, społeczno-ekonomicznych oraz technicznych, poszukujących zatrudnienia w sektorze spółdzielczym w tym w spółdzielniach mieszkaniowych, a także osoby chcące założyć spółdzielnie, bądź się z niej wydzielić lub dokonać jej podziału.

Program studiów:

 1. Prawo cywilne;
 2. Bezpieczeństwo i ochrona mieszkańców i zasobów;
 3. Prawo rzeczowe i zobowiązania;
 4. Prawo rodzinne i spadkowe;
 5. Prawo i postępowanie administracyjne;
 6. Gospodarka nieruchomościami z elementami prawa;
 7. Gospodarka przestrzenna;
 8. Gospodarka mieszkaniowa;
 9. Prawo spółdzielcze;
 10. Prawo o własności lokali;
 11. Ochrona danych osobowych w spółdzielni; 
 12. Rynek nieruchomości i efektywność inwestycji;
 13. Podstawy rachunkowości;
 14. Podstawy analizy sprawozdań finansowych dla potrzeb zarządzania;
 15. Planowanie i kalkulacja kosztów w spółdzielni;
 16. Technologie i proces inwestycyjny w budownictwie;
 17. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 18. Eksploatacja nieruchomości i gospodarka odpadami;
 19. Przeglądy techniczne i remonty;
 20. Podstawy kosztorysowania;
 21. Procedury i plan zarządzania nieruchomościami;
 22. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami;
 23. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi;
 24. Obowiązki podatkowe spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 25. Zasady prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczki uiszczane na pokrycie kosztów zarządu, rozliczenia z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych;
 26. Zasady rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych w księgach rachunkowych;
 27. Zasady rozliczeń z członkami wspólnoty mieszkaniowej metodą kasową   i memoriałową;
 28. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych spółdzielni mieszkaniowych;
 29. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych i ich prezentacja na Walnym Zgromadzeniu;
 30. Zasady sporządzania sprawozdań rocznych wspólnot mieszkaniowych i ich prezentacja na Walnym Zgromadzeniu;
 31. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi i ludzkimi;
 32. Rzeczoznawstwo majątkowe;
 33. Interpretacja podatkowa, dofinansowania, windykacja, księgi wieczyste – ćwiczenia praktyczne.
 34. Seminarium.

Ponadto słuchacze studiów podyplomowych mogą uzyskać dodatkowy certyfikat z zakresu ochrony danych osobowych w spółdzielni.


Ważnym aspektem  funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej jest sfera ochrony danych osobowych. Certyfikat pozwoli na zajmowanie stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji w spółdzielni i ochronę tej strefy zagrożeń.

Sylwetka absolwenta studiów:

Ukończenie studiów podyplomowych daje pełną wiedzę i umiejętności praktyczne dla podjęcia pracy w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych, a także rozwija umiejętności pracowników spółdzielni    o aspekty będące tematyką programową.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.  Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3500 zł
Opłata semestralna  - 1850 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 390 zł (x 10)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.