Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

O KIERUNKU

Studia na kierunku Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w Łodzi umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno - etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Dzięki ciekawym specjalizacjom student zdobywa wiedzę teoretyczną, którą łączy z kształceniem praktycznym.

Pozwala to na pogłębienie rozumienia rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Jest to kierunek, który promuje wrażliwość społeczną, zachowania prozdrowotne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kształcenie ustawiczne, rozwijanie i doskonalenie warsztatu naukowo-badawczego.

Jeśli chcesz zmieniać świat musisz zacząć od zmiany postaw ludzi. Od kształtowania ich świadomości, od wpajania wartości, umiejętności współżycia, od rozwijania ich w duchu humanizmu i poczucia odpowiedzialności za własne życie i za świat wokół. Wówczas pedagogika to wymarzone studia dla Ciebie. Dzięki wiedzy i umiejętności zdobytych na pedagogice w Społecznej Akademii Nauk poznasz metody kształtowania zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zrozumiesz, że na naukę i wychowanie nigdy nie jest za późno. Nauczysz się rozwiązywać problemy ludzkie nie tylko z poziomu jednostki, ale również całych grup społecznych. Tym samym nauczysz się również jak rozwijać samego siebie, jak bez problemu odnaleźć się we współczesnym świecie.

Dowiesz się, w jaki sposób zajmować się dziećmi, a w jaki sposób traktować dorosłych, aby wszystkim nam żyło się lepiej. Szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia: od szkoły, poprzez urzędy administracji państwowej, aż po prywatną praktykę, w połączeniu z nabytymi na studiach umiejętnościami interpersonalnymi sprawi, że nie będziesz bezrobotnym absolwentem. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby uczynić świat lepszym.

Specjalności:
 • NOWOŚĆ! Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - opis szczegółowy
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
 • Doradztwo zawodowe i personalne z bezpieczeństwem i ergonomią pracy
 • Psychopedagogika z elementami prewencji zagrożeń społecznych i wykluczenia społecznego
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchowąAndragogika z elementami gerontologii.
DEKALOG PEDAGOGICZNY, czyli 10 powodów, dla których warto studiować pedagogikę
Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:
 1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują.
 2. Są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
 3. Są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego.
 4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności.
 5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, pisania artykułów naukowych i publikowania ich.
 6. Są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning.
 7. Są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie (przyszli) pedagodzy?
 8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą.
 9. Są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki.
 10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący w większości pracownikami SAN jako swego podstawowego miejsca pracy. Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców.

CO PO STUDIACH?

Studenci Pedagogiki po zakończeniu studiów są przygotowywani do pełnienia wszelkich ról zawodowych i społecznych niezbędnych do wykonywania wyuczonego zawodu. Absolwenci są w pełni przygotowani do dalszej kariery w świecie naukowym, gdzie mogą badać wszelkie obszary pedagogiki. Mogą także podjąć pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego.

Zdobyte umiejętności pozwalają także na zdobycie pracy w poradniach pedagogiczno - psychologicznych, urzędach pracy, placówkach resocjalizacyjnych, domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej. Absolwenci kierunku Pedagogika są również pożądanymi pracownikami w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności, organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych oraz innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:
 • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach,
 • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego,
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • urzędach pracy,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności,
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
 • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.

REALIZOWANE ZAG.

Obszar kształcenia ogólnego
 • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
 • Technologie informacyjne
 • Podst. prawa i ochrona wł. intelektualnej
 • BHP z ergonomią
 • Komunikacja społeczna i interpersonalna
Obszar kształcenia kierunkowego
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Historia filozofii
 • Etyka
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia wychowania
 • Struktury i procesy społeczne
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Systemy edukacji w Polsce i w UE
 • Warsztat umiejętności pedagogicznych
 • Projektowanie własnej ścieżki rozwoju
 • Historia wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Metody badań pedagogicznych
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
Obszar zajęć do wyboru
 • Przedmiot kompetencji społecznych (PKS) *
 • Język obcy
 • Filozofia człowieka
 • Filozofia społeczna
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia społeczna
 • Elementy statystyki
 • Badania ilościowe w pedagogice
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy pracy rewalidacyjnej
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Terapia zajęciowa/Trening umiejętności społecznych
 • Profilaktyka społeczna
 • Patologie społeczne
 • Edukacja i promocja zdrowia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy andragogiki
 • Metody kształcenia dorosłych
 • Przedmiot zakresu dyplomowania**

* W ramach bloku przedmiotów kompetencji społecznych w ciągu całego toku studiów studenci wybierają po jednym przedmiocie w semestrze spośród puli proponowanych przedmiotów, dla przykładu:

 1. Retoryka z erystyką
 2. Autoprezentacja
 3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 4. Rozwiązywanie konfliktów – warsztat
 5. Negocjacje w szkole
 6. Dietetyka
 7. Radzenie sobie ze stresem
 8. Animacja kulturalna
 9. Zarządzanie projektami
 10. Budowanie zespołu

** Przedmiot zakresu dyplomowania to wykład prowadzony przez Promotora na temat związany z obszarem seminarium dyplomowego.

Obszar specjalnościowy
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza:
 • Metody pracy socjalnej
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Opieka paliatywna
 • Metody pracy z dzieckiem trudnym
 • Emisja i higiena głosu
 • Metody pracy op. - wychowawczej
 • Elementy doradztwa zawodowego
 • Profilaktyka uzależnień
 • Organizacje działające na rzecz dzieci
 • Pedagogika twórczości z animacją społeczno - kulturalną
 • Etyka pracy opiekuna - wychowawcy
 • Zarządzanie w działalności opiekuńczo – wychowawczej
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna:
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacja motoryczno - zdrowotna z metodyką
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Edukacja artystyczna z metodyką
 • Dydaktyka kształcenia zintegrowanego
 • Edukacja matematyczno - przyrodnicza z metodyką
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Podstawy prawne i org. oświaty
 • Higiena głosu z logopedią
 • Etyka pracy nauczyciela z elementami pedeutologii
 • Psychologia wieku dziecięcego
Pedagogika resocjalizacyjna:
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Podstawy kryminologii i wiktymologii
 • Profilaktyka uzależnień
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej i wychowania resocjalizacyjnego
 • Metody pracy kuratora sądowego
 • Podstawy pracy socjoterapeutycznej
 • Prawo karne i pr. wykroczeń
 • Diagnostyka w resocjalizacji
 • Subkultury młodzieżowe
 • Profilaktyka patologii społecznych
 • Etyka pracy resocjalizacyjnej
 • Psychologia niedostosowania społecznego
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami BHP:
 • Pedagogika pracy
 • Ergonomia pracy
 • Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Teorie i modele poradnictwa
 • Metodyka kształcenia BHP
 • Metodyka doradztwa personalnego
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Doradca zawodowy w szkole
 • Podstawy prawa pracy
 • Problemy współczesnego rynku pracy
 • Etyka pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Zawodoznawstwo

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat pedagogiki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Adam GogaczRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!